อัดคลิปกับมิตรสหายท่านหนึ่ง พูดเรื่อง Linux file permission แบบเมาๆ เมาดิบ เพราะว่า อัดคลิปกัญตอนราวๆตอนเที่ยง สรุปคือ ผมเมาตลอดเวลา

chmod-777-vodka-1

TL;DR

4 = r = read
2 = w = write
1 = x = execute
0 = no permission

Linux file permission

ตัวอย่าง

-rw-r--r-- 1 narate staff    97 Oct 5 17:46 x.txt

- ตัวแรกคือชนิดไฟล์ เป็นไปได้คือ ไฟล์ทั่วไป (-), ไดเรคทอรี่ (d) หรือ อาจจะเป็น link (l)
rw- 3 ตัวถัดมาคือ user (u) หรือ เจ้าของไฟล์
r-- 3 ตัวถัดมาคือ group (g) หรือ กลุ่ม
r-- 3 ตัวถัดมาคือ other (o) หรือ คนอื่นๆ

กลุ่มที่เป็น 3 ตัว เป็นไปได้คือ rwx เรียงตามนี้ อันนี้ไม่มีค่า ให้เป็น - ค่ารวมกัน จะได้ 0-7 ในแต่ละกลุ่ม

แบบจำไว้ใช้

ค่า สิทธ์
4 r, read
2 w, write
1 x, execute
0 no permission

ที่มาของตัวเลข

rwx = 4 + 2 + 1 = 7
rw- = 4 + 2 + 0 = 6
...

777 คืออะไร

-rwxrwxrwx = 4 + 2 + 1, 4 + 2 + 1, 4 + 2 + 1 = 7,7,7

ค่า 4, 2, 1, 0 มาจากไหน มีพูดในคลิป

พิมพ์ 777 แล้วจะโชคดี

               ,,s#@@####W%%%W###@@Mm,,
            ,#@#WT7`,,ssmM%@#[email protected]#KMmmg,;|75%@Mw
          a##%^,,s#[email protected],#M45j"""335"5%=#@,@#"Mw,|[email protected]@w
         [email protected] [email protected],Mjk   \[.]',"J," #  `,"%Q,@#m,^%@W
       [email protected]#\,s"@#*}-2;,j.,- ` ,W4k=W=4`'`^\,,'^,`W4*#@7%m/%@m
      #@C`xC7#Cy4,]`%,jx    @.......b   ,w,,M`,[email protected]#[email protected],"@m
     #@C #`]M^~. Vb|x",<,4   `D```[`b   ,w`~,*Qb|^]^^%@^@Q^@k
    ;@C #^@C  , v~`-^,s^v   b  } b   A"w,".`~" *  [email protected]@Q"@m
    @#^,%@M/k /   \x^\ k \   b  | b   ` ^ ^\.`  ` /V"@[email protected] %@
   ,@# #@#\f;~^ ,~` y^,V\<<,}1^7m^@
 @# {## ` j  ".=, `- .km\,4aQ<. f`j ~ `'`  "QW5,/]x7, ,-` .\-^` ]  @#@[email protected]@
 @b @eb  `    `~ \, ;;#^    _ooOoo_   "JQk .m^ .'     b  @@@ @p
 {@ @,@]-,/      ,[email protected]`#{Q~    o8888888o    Lk%^|k.      \.-}@[email protected][email protected]
 @# #"b[,,Qp[]~    l, ]Q^    88" . "88    dbb g4,   ;= >[email protected]
 @# @@bb~,ck[] .......,@`@@]{    (| -_- |)    }@]`2D.......| ~Qw=^[email protected]@# @
 @# Wsbb",,b[| ,,,,,,},, }@|     O\ = /O    ]@] ,,o,,,,,,| ~k,a dks# @
 @# #"[email protected]]j,b[| -------.4 7]d   ____/`---'\____   L##`},-~~~~--| ~k;" j^"#[email protected]
 @@ @#Q|7=C      b , [email protected]}  .' \\|   |// `. /@]^. ,>      >*3{%@b{#
 [email protected]@  b     -`:, [email protected] / \\||| : |||// \ /#,b,k `-     [  @@@ @b
               / _||||| -:- |||||_ \
               |  | \\\ - /'| |  |
               | \_| `\`---'// |_/ |
               \ .-\__ `-. -'__/-. /
              ___`. .' /--.--\ `. .'___
             ."" '< `.___\_<|>_/___.' _> \"".
            | | : `- \`. ;`. _/; .'/ / .' ; |
            \ \ `-.  \_\_`. _.'_/_/ -' _.' /
       ===========`-.`___`-.__\ \___ /__.-'_.'_.-'================
              `=--=-'          hjw
^[ [^ascii ^art ^generator](http://my.asciiart.club) ^]